این شادی از بهر چیست ؟

پاسبان مردی به راهی دید و گفتا کیـــستی ؟

 گفت : فـــــردی بی خیــــال و فارغ و آزاده ام

 

گفت : از بهر چه می رقصی و بشکن می زنی ؟

 گفت : چون دارای شور و شوق فوق العاده ام

 

گفت : اهل خاک پاک اصفــــــــــهانی یا اراک ؟

گفت : اهل شهر آباد و خــــــوش آبــــــــاده ام

 

گفت : خیلی شاد هستی ، باده لابد خورده ای

 گفت : هم از باده خور بیــــزارم ، هم از باده ام

 

گفت : از جام وصال نازنینـــی ســــرخوشــــی ؟

 گفت : از شهوت پرستی هم دگر افــــــتاده ام

 

گفت : پس شاید قماری کرده  ، پولی برده ای

 گفت : من در راه برد و باخت پا ننـــــــــهاده ام

 

گفت : پولی از دکان یا خانه ای کش رفته ای ؟

 گفت : دزدی هم نمی چسبد به وضع ساده ام

 

گفت : آخر هیچ ســـرگرمی نداری روز و شب ؟

 گفت : سرگرم نمازو ســــجده و ســـجاده ام

 

گفت : لابد ثروتی داری و دلشــــــادی به پول ؟

 گفت : من مستضعف و مسکین مادر زاده ام

 

گفت : آیا راستــــی آهی نداری در بـــــساط ؟

 گفت : خود پیداست این از وصله  لـــــباده ام

 

گفت : گویا کارمـــــــند ســـــاد ه ای یا کارگـــر ؟

 گفت : بیـــکارم ولی از بــــــهر کار آمــــــاده ام

 

گفت:بیکاری وبی پولی؟پس این شادی زچیست ؟!

 گفت : یک زن داشتم ، اینک طلاقــــش داده ام

 

  

منبع:http://axbarann.blogfa.com/