#طنزسیاهنمایی. 89

الگوبرداری سویس از ایران!

گفت: آیا راز پیشرفت حیرت انگیز سویس را می دانی؟

گفتم: نه،بگو. 

گفت: باور می کنی که آنان از ایران الگوبرداری کرده اند؟

گفتم: باز هم.....

گفت: نه، جدّی می گویم!

از یک سویسی پرسیدند: مملکت داری را از که آموختید که سرآمد جهانیان شُدید؟
گفت : از مسئولان ایرانی، هر کاری آنان کردند ،ما عکس آن عمل کردیم!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar