شان تو همینه؟!


گداهه جلومو گرفت گفت: داداش، داری هزارتومن به من کمک کنی؟ 

گفتم: پسر، تو جوونی ،چار ستون بدنت سالمه، واقعاً شان تو همینه که واسه هزارتومن به هر کس و ناکسی رو بزنی؟
گفت: راست میگی، دمت گرم. داداش، داری پنج هزار تومن به من کمک کنی؟