کی اسیر کیه؟

ابوعامر سرباز عراقی توی جبهه بی سیم میزنه میگه :

من دو هزار تا ایرانی را دستیگر کرده ام، زود بیایید.
میگن:خودت بیارشون!
میگه:نه شما بیایین. اینا نمیذارن من بیام!