راز پیشرفت سویس

از پادشاه سویس پرسیدند: مملکت داری را از که آموختید که شدید سرآمد جهانیان؟
گفت : از ایرانیان، هر کاری آنان کردند ما نکردیم!

 (کتاب مدارس ابتدایی سوئیس)


شروع سال تحصیلی مبارک باد