هدف از خواستگاری!

پسره رفته خواستگاری. رفتن تو اتاق با هم حرف بزنند، دختره با عشوه میگه:
من قصد ازدواج ندارم!

پسره هم کم نیاورد و گفت :منم همین طور! فقط اومدم خونه تون موز بخورم!