سیدعلیرضا شفیعی مطهر چهارشنبه 12 شهریور 1399 09:23 ق.ظ نظرات ()

 چهار جمله تاریخی از چهار کودک !

چهار جمله از چهار کودک که در تاریخ بشر به خط سیاه حک شده است.

یک: دختر سوری بود که در وقت جان کندن یعنی آخرین مرحله زندگیش گفت : همه چیز را به خداوند خواهم گفت!

دوم: دختر معصومی که از وحشت جنگ سوریه از صحنه جنگ فرار می کرد. خطاب به خبرنگاری که می خواست ازش فیلم بگیرد در حالت گریه وزاری گفت : عمو !به خاطر خدا عکسم را نگیر چون بی حجاب ام!

سوم: دختری کوچکی بود که از گرسنگی چنین گفت: 

ای الله چیزی نمانده از گرسنگی بمیرم .نان خوردن نداریم. مرا به جنّت خود ببر که در آنجا نان بخورم!

چهارم: دختر افغانی بود که در انفجار دستش زخمی شده بود. دکتر درحال آمادگی برای عمل جراحی بود تا دستش را قطع کند. دخترک گفت:   

آقای دکتر !آستینم را پاره نکن جز این لباس دیگر ندارم!

این نتیجه تمام جنگ هاست!
چه ببری چه ببازی ...