سلام
عاشورا نه یک «جنگ»، كه یك «فرهنگ» است. 

عاشورا نه جنگی است كه در «پگاهی سپید» بیاغازد و در «شامگاهی پلید» پایان پذیرد. 

عاشورا مكتبی است «سرخ كیش» برای همۀ «نسل های سبزاندیش»، 

كه سازش با ستم را «برنمی تابند» و به سوی عرصۀ عصیان «می شتابند». 

پرپرشدن گل های سرخ «گلستان آزادگی» و «بوستان ارزندگی» را 

به همۀ «ستم ستیزان آزاده» و «سحرخیزان بااراده»

تسلیت می گویم و برایتان «سلامت» و «عمری باعزّت» آرزو دارم.


شفیعی مطهر