سیدعلیرضا شفیعی مطهر چهارشنبه 5 شهریور 1399 03:23 ق.ظ نظرات ()

#طنزسیاهنمایی/82

دکتر یا بقّّال؟!

گفت: با این وضع ایران هرگز روی توسعه را نمی بیند!

گفتم : تو به چه دلیل توسعه را غیرممکن می دانی؟

گفت : به دلیل این که توسعه بویژه توسعه اقتصادی وقتی روی می دهد که در کشور ارزش افزوده تولید شود. تا زمانی که ارزش«زمین و مِلک» در ایران بتواند منبع ثروت قرار گیرد،کسی سراغ« تولید» نمی رود. پس چون ما تولید ارزش افزوده نداریم و سال هاست دولت ها نتوانسته اند، منابع کاذب ثروت چون زمین را از چرخه ثروت اندوزی حذف کنند، بنابراین تا این مهم را حل نکنند،هیچ گاه توسعه اتفاق نخواهد افتاد!

گفتم: یعنی مدیران اقتصادی کشور به اندازۀ تو کارشناسی بلد نیستند؟!

گفت: اگر بلد بودند که وضع اقتصاد این طوری نبود.این ها راه را عوضی رفته اند،مثل آن کسی که وارد دکانی می شود و می گوید: 

آقای دکتر من فکر می کنم عینک لازم دارم، چشمم ضعیف است.

طرف در پاسخش می گوید:بله حتماً، چون اینجا مغازۀ بقّالی است! 

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar