#طنزسیاهنمایی/ 81

فداکارتر از مدافعان سلامت!!

گفت: می دانی فداکارترین قشر امروز جامعه کادر درمان هستند؟

گفتم: بله،کاملاً درست است. 

گفت: می دانی فداکارتر از این اینان چه گروهی هستند؟

گفتم: من امروزه از این قشر فداکارتر نمی شناسم.

گفت: از اینان فداکارتر ممیّزهای فیلم ها و کتاب ها هستند!

گفتم: چرا؟با چه دلیل و منطقی؟

گفت: اینان صحنه های مبتذل فیلم ها و مطالب گمراه کنندۀ کتاب ها را  خودشان تماشا می کنند و می خوانند و بعد حذف می کنند تا دیگر مردم با دیدن و خواندن آن ها جهنّمی نشوند!!اینان داغی جهنّم را به جان می خرند تا مردم جهنّمی نشوند! حالا انصاف بده این ها فداکارترند یا کادر درمان؟آنان از جان و دنیای خویش مایه می گذارند و اینان از آخرت خویش!!!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar