حکایت چند خط روزه

سیّد شرف الدّین جبل عاملى صاحب كتاب «المراجعات» مى گوید: 

یكى از مسیحیان ثروتمند لبنان نزدم آمد و گفت: 

مى خواهم مسلمان شوم، وظیفه ام چیست؟ 

گفتم: دو ركعت نماز صبح بخوان و سه ركعت نماز مغرب.
گفت: مسلمانان هفده ركعت نماز مى خوانند! 

گفتم: مسلمانى آن ها یك مقدار قوى شده اسـت، از این جهت پیامبر اسلام براى تازه مسلمانان، بنابر نقل تواریخ، دو ركعت نماز صبح و سه رکعت نماز مغرب را دستور می دادند، اكنون كه شـما مسلمان شده اید، همین اعمال را انجام بدهید كافى اسـت. 

كم كم این شخص تازه مسلمان، قوى شد، و بـه مساجد مى رفت و مانند سایر مسلمانان، نمازهاى پنجگانه را بـه جا مى آورد.
تا این كه ماه رمضان فرارسید، ایشان سراسیمه نزد من آمد و گفت: 

آیا من هم باید روزه بگیرم؟ 

گفتم: خیر، روزه مربوط بـه كهنه مسلمان ها اسـت، مسلمانان صدر اسلام، پس از مدّت طولانى كه از بعثت پیامبر گذشت، بـه روزه گرفتن مأمور شدند
گفت: مى خواهم روزه بگیرم. 

گفتم: هر اندازه كه آمادگى دارى روزه بگیر. 

همین روش باعث گردید كه درسال دوّم، تمام ماه رمضان را روزه گرفت، و اكنون او از مسلمانان نیرومند لبنان اسـت، نماز شبش ترك نمى شود، و مهم‌ترین بودجه ها و كمبودهاى مالى جنوب لبنان را تأمین مى كند.