#طنزسیاهنمایی / 80

کتاب یا سیگار؟

  گفت : روزنامه جهان صنعت به نقل از یک اپیدمیولوژیست، آمار رسمی روزانه از سوی وزارت بهداشت را، «مهندسی شده» توصیف کرد. شنیدی مسئولان چه برخورد قاطعی کردند؟

گفتم: با آمارسازان؟

گفت: نه، با روزنامه جهان صنعت! فوراً روزنامه را توقیف کردند!

من یاد یکی افتادم که می گفت : اخیراً کتابی درباره زیان های سیگار خواندم که خیلی در من اثر گذاشت.
به او گفتم: آفرین! پس تصمیم گرفتی ترک کنی؟
گفت: بله، ولی کتاب خواندن را، نه سیگارکشیدن را!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar