تغییرنگرش

در ژاپن مردمیلیونری  برای درد چشمش درمانی پیدا نمی کرد.
بعد از ناامید شدن از اطباء پیش راهبی رفت.
راهب به او پیشنهاد کرد به غیر از رنگ سبز به رنگ دیگری نگاه نکند.
وی پس از بازگشت دستور خرید چندین بشکه رنگ سبز را داد و همه خانه را رنگ سبز زدند. همه لباس هایشان را و وسایل خانه و حتی ماشینشان رابه رنگ سبز تغییر دادند.
و چشمان او خوب شد.

تا این که روزی مرد میلیونر راهب را برای تشکر به منزلش دعوت کرد.
زمانی که راهب به محضر میلیونر می رسد جویای حال وی می شود.
مرد میلیونر می گوید:
خوب شدم. ولی این گران ترین مداوایی بود که تا به حال داشته ام...
راهب با تعجب گفت: اتّفاقاً این ارزان ترین نسخه ای بوده که تجویز کرده ام
برای مداوا،تنها کافی بود عینکی با شیشه سبز تهیه می كردید !

برای درمان دردهایت، نمی توانی دنیا را تغییر دهی...
بلکه با تغییر نگرشت می توانی دنیا را به کام خود دربیاوری..  
تغییر دنیا کار احمقانه ای است.
ولی، تغییرنگرش ارزان ترین و موثرترین راه است.