نجات از مرگ!!

به خسیسی می گویند:

آیا تا حالا کسی را از مرگ نجات داده ای؟ّ

پاسخ می دهد:

آری، یک بار هزار تومان به یک فقیر دادم، دیدم دارد از خوشحالی می میرد،من هم ناگزیر ازش پس گرفتم!!