شگرد پیرزن!

یه پیرزن ٩٠ ساله عكسشو می بره عكاسى میگه: 

اینو برام فتوشاپ كنید. نه آرایشم كنید نه جوانم كنید !
عكاسه میگه: پس چیكار كنیم؟

پیرزنه میگه: یه گردنبند الماس و یه انگشتر یاقوت به عكسم اضافه كنید كه بعد از مرگم عروسام اونقدر بگردن دنبالش تا نفسشون در بیاد...