#طنزسیاهنمایی/78

پول مردم در جیب دولت!

گفت: سازمان تعزیرات تعدادی از کارخانجات لبنیّات را به خاطر گران فروشی جریمه های چند میلیاردی کرده است.

گفتم :آفرین بر سازمان تعزیرات! 

گفت : ولی نه قیمت ها به سابق برگشته و نه پول ها به دست مردم! یعنی میلیاردها از جیب مردم رفته در جیب دولت!

پس مثل همیشه برنده دولت است و بازنده،مردم!

می گویند ﺑﻪ سه نفر مدیر از سه کشور فرانسه ﻭ ﺁﻟﻤﺎن ﻭ ایران ﻧﻔﺮﻱ 50 ﺗﺎ ﻣﻮﺯ ﻭ ﻳﮏ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺩﺍﺩند و ﮔﻔﺘند:
ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻦ ۵۰ ﺗﺎ ﻣﻮﺯ ﺑﻪ میمون‌‌تون ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺶ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ زبان خودتون را ﻳﺎﺩ ﺑﺪﻳﺪ.

بعد ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺩﻳﺪﻥ مدیران فرانسه و آلمان ۵۰ ﺗﺎ ﻣﻮﺯﻭ ﺩﺍﺩن ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ و ﻫﻴﭽﻲ ﻳﺎﺩ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ!

ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺮﺍغ مدیر ایرانی ﺩﻳﺪﻥ ۴۹ ﺗﺎ ﻣﻮﺯﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﯿﮕﻪ :

مدیرجان! موز آخری رو نصف کن با هم بخوریم !

گفتم: باز هم که #سیاهنمایی کردی؟!

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar