اسکل چیست؟

اسکل : نام پرنده ای است که قیافه با مزه ای هم دارد. در خصوصیات این پرنده نوشته اند :
او وقتی زمستان غذا جمع آوری می کند، محل نگهداری آن ها را فراموش می کند و به همین دلیل با مشکل مواجه می شود. یا هنگام خانه سازی فراموش می کند که خانه اش را کجا ساخته است و اگر از لانه اش بیرون بیاید راه باز گشت را پیدا نمی کند.