همه یا یک نفر؟!


‏اریش هونكر رهبر آلمان شرقی روزی در خیابانی مردم را می‌بیند كه در صف ایستاده‌اند. از ماشین پیاده شده و ‏به درون صف رفته و می‌پرسد: 

چرا اینجا صف بستید؟ 

می‌گویند :در انتظار اجازه سفر به خارج از كشور هستیم.... 

در مدتی‌كه او بود صف خلوت شد! پرسید :مردم كجا رفتند؟ 

شخصی گفت: ‏وقتی شما بخواهید بروید دیگر نیاز نیست كسی از كشور خارج شود!

بعضی وقت‌ها اگر یک نفر از مملكت خارج شود، همه چیز درست خواهد شد..