#طنزسیاهنمایی/ 73

ژاپنی شدن اقتصاد ایران!

گفت : من طرحی دارم که اگر اجرا شود، اقتصاد ایران مثل اقتصاد ژاپن می شود!

گفتم: باز هم چیزی زده ای؟! طرحت چیست؟

گفت: مدیریّت اقتصاد ژاپن را به تیم اقتصادی ایران بسپارند!!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar