#طنزسیاهنمایی/ 72

مژدۀ دلار هفت تومانی!!

گفت: یک کارشناس ارشد بانکی فرمودند ما شاهد کاهش نرخ ارز به زیر ۱۵ هزار تومان خواهیم بود!

گفتم: این که خیلی عالی است!

گفت: این که چیزی نیست.من پیش بینی می کنم نرخ ارز به زیر هفت تومان!! برسد!

گفتم: امروز حتماً یک چیزی زده ای!!

گفت: نه،به هیچ وجه! آخر هر یک از ما دو نفر یک «اگر» داریم. او گفته :

« اگر بانک مرکزی موفّق شود ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته را از طریق فشار به صادرکنندگان وارد چرخۀ اقتصادی کشور کند.»

و «اگر» من: «اگر عقربۀ ساعت تاریخ کشور را 40 سال عقب بکشند!!»

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar