وام کرونایی!

به مشتری زنگ زدم میگم :چرا قسط وامت رو نمیدی؟
میگه: به خاطر کرونا. بازار کساده ندارم!
میگم: از برج ۱۰ تا حالا قسط ندادی. برج ۱۰ که کرونا نبود.
میگه: بود، اینا اعلام نمی کردن!!!