توپ روسی!

«ناصرالدین شاه» به روسیه سفارش توپ داد. توپ را آوردند و در برابر چشمان همایونی شلیک کردند، از قضا لوله توپ روسی تحمل گلوله باروت را نداشت و منفجر شد و زمین زیر پایه توپ هم تبدیل به چاله ای شد!

ملازمان شاه که اوضاع را خراب دیدند برای چاره آن گفتند:

"قربان !خاک خودی را که چنین می کند، ببینید خاک دشمن را چه خواهد کرد!!!"

#آقای_تاریخ