پارچ خالی در یخچال!!

روزی حیف نون می خواست پارچ آب را در یخچال بگذارد.
وقتی دید جا نمی شود، درآورد و یک لیوان آن را خورد. بعد دوباره تست کرد.

خلاصه او وقتی همۀ آب پارچ را خورد و باز جا نشد،با نومیدی،پیش خود گفت:

این چه کاری است که پارچ خالی را در یخچال بگذارم؟!