کدام قسم مهم تر است؟

مردی پنج سکه به قاضی شهر داد تا در محکمه ی روز بعد به نفع او رأی صادر کند.
ولی در روز مقرّر قاضی خلاف وعده کرد و به نفع دیگری رأی داد.
مرد برای یادآوری در جلسه دادگاه به قاضی گفت : 

مگر من دیروز شما را به پنج تن آل عبا قسم ندادم که حق با من است!؟
قاضی پاسخ داد :
چرا و لیکن پس از تو ، شخص دیگری مرا به چهارده معصوم سوگند داد ..