#طنزسیاهنمایی/67

چاره ای ندارم!

او گفت:مگه دولت مخالف گرون شدن ارز نیست؟ 

من گفتم :چرا!

او گفت: مگه منبع ارزها دست دولت نیست؟

من گفتم: چرا!

او گفت: پس خودش ارز رو گروه می کنه؟

من گفتم:چه می دونم! شاید برای تامین هزینه های ریالی چاره ای نداره!

او گفت: 

یه نفر می گفت: اگر به قدرت برسم اعدام رو ممنوع می کنم! 

گفتم: با موافقان اعدام چه می کنی؟

گفت: همه رو اعدام می کنم!

گفتم: این که خلاف آرمان خودته!

گفت: چه کنم چاره ای ندارم!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar