#طنزسیاهنمایی /57

خروس بی محل!!

گفت: ایران ازمجموع ۱۵کشور اروپایی بزرگ تر است!

ایران بیش از ٦٠ برابر کل اروپا نفت و گاز کشف شده دارد!

 ایران ۳۸برابر اروپا ذخایرمعدنی دارد!

ایران به تنهایی از کل قارۀ اروپا ثروتمندتر است!
كشورى با این ثروت عظیم ولى فشار زندگى بر مردمش در حد سومالی!
مشكل كجاست؟!!!

گفتم :مشکل از تو و امثال توست!اگر تو و امثال تو این قدر سرتون رو توی کتاب ها نکنید و این قدر این آمارها و ارقام رو ردیف نکنید،هیچ کس دیگه این حرفای زیادی رو نمی زنه.  

گفت: در شهری مردم برای سیرکردن شکم خود و خانواده شون دو سه جا کار می کردن و شب ها دیروقت می خوابیدن. سحر که می شد یک خروس با صدای خودش خواب همه را آشفته می کرد. یک روز همۀ مردم خواب آلوده به خانه صاحب خروس یورش آوردند و خروس را سربریدند!از آن پس دیگه  همه راحت تا ظهر روز بعد می خوابیدند!

گفتم: آفرین بر تو! تو همون خروس بی محل هستی!برو بخواب تا......! 

و این قدر #سیاهنمایی نکن! 

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar