خرانه و بُزانه!!

خری حاکم جنگل شد.

خر حیوانات را مجبور کرد ساعت ۶ صبح بیدار و ۶ عصر بخوابند!

دستور داد که هرکدام از پرندگان و سایر حیوان ها فقط حق دارند ۶ لقمه غذا بخورند.

اگر خواستند پینگ پنگ بازی کنند، هر تیم ۶بازیکن داشته و زمان بازی نیز ۶ دقیقه باشد!

 خر قوانین شش‌گانه وضع می کرد.
در یک روز دل انگیز خروس ساعت ۵:۲۰دقیقه صبح بیدار شد و آواز خواند.
خر خشمگین شد و در یک سخنرانی جنجالی گفت:
قوانین ما از همه قوانین دیگران کامل تر است و خروج از این ها و تخلف از قانون های شش‌گانه جرم محسوب و منجر به اشد مجازات می شود.
سپس طی مراسمی خروس را اعدام کرد.
همه حیوان ها از اعدام خروس ترسیدند و از آن پس با دقت بیشتر قوانین را اجرا می کردند.

بعداز گذشت چندین سال خر بیمار شد و درحال مرگ بود.
شیر به دیدارش رفت و گفت:
من و تعدادی دیگر از حیوان ها می توانستیم قیام کنیم. ولی نخواستیم نظم جنگل به هم بریزد. حال بگو علت ابلاغ قوانین شش‌گانه چه بود؟ و چرا در این سال ها سخت گیری کردی؟
خر گفت: حالا من به خاطر خریت یک چیزهایی ابلاغ کردم. شماها چرا این همه سال عین بُـز اطاعت کردید؟!!