#سیاهنمایی/ 58

#سیاهنماییِ «بهار»!

پخمه گفت:  با توجّه به این که نمایندگان این دورۀ مجلس نسبت به همۀ دوره ها کمترین پشتوانۀ مردمی یعنی 42درصد آرای مردم را بیشتر ندارند،برای مردم چه می خواهند بکنند؟

گفتم: بگذار کارشان را آغاز کنند.بعداً معلوم می شود.

گفت: چون من از اول پاسخ تو را می دانستم پرسش خود را از مرحوم ملک الشّعرای بهار پرسیدم!

گفتم: آن مرحوم ده ها سال است که درگذشته! چطور از او پرسیدی؟ 

گفت:من به دیوان اشعار ایشان تفاُّل زدم، این طور نظر دادند:

به بهارستان افتاد مرا دوش عبور
جنّتی دیدم بی حور و سراپای قصور
بلبلش نوحه گر از فرقت مردان شریف
قمری اش مویه گر از مرگ وکیلان غیور

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

گفت: این دفعه این ملک الشّعرای بهار است که دارد #سیاهنمایی می کند.

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar