ره توشه سالکان
پیامبر گرامی اسلام فرمود:

هرکس عهده دار قسمتی از کارهای مسلمانان گردد و نسبت به آن همچون کارهای خود دلسوزی نکند،هرگز بوی بهشت به او نخواهد رسید.

هرکس انسانی را بر ده تن ریاست دهد و بداند در میان آن ها کسی بهتر از او هست،به خدا و پیامبر و مسلمانان خیانت کرده است.