خواب یا رختخواب؟!

#تلنگر

روزی خواجه ای در میان گروهی از عوام اندر فواید سحر خیزی سخن می راند:
که ای مردم، همانند من که همواره صبح زود از خواب بر می خیزم عمل کنید که فواید بسیاری بر آن است.

بهلول که در آن جمع بود گفت:
ای خواجه! تو از خواب برنمی خیزی
از رختخواب بر می خیزی!