فرق بین خر و الاغ !!

دکتر سعیدی رییس دانشکده پزشکی دانشگاه پهلوی سابق تعریف می کرد که داوطلبان ورودی را مصاحبه می کردیم.
از یکیشون پرسیدم :فرق بین خر و الاغ چیه؟ 

فوراً جواب داد: عین حضرت عالی و جناب عالی.!!
این قدر از جوابش خوشم آمد که گفتم: کره خر! قبولی! برو! فقط برووووو!!