ﺩﻭﺭۀ ﺯﺍﺭ !

ﺍﺯ یکی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: ﻣﺎﻝ ﭼﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﻫﺴﺘﯽ؟
ﮔﻔﺖ : ﺩﻭﺭۀ ﺯﺍﺭ !
ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺩﻭﺭۀ ﺯﺍﺭ ﮐﯽ ﺑﻮﺩ؟
ﮔﻔﺖ : ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﻪ :
ﺑﻠﯿت ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻮﺩ ۲۵ﺯﺍﺭ
ﺩﻻﺭ ﺑﻮﺩ ۷۵ ﺯﺍﺭ
ﻣﺎﺭﮎ ﺑﻮﺩ ۴۵ ﺯﺍﺭ
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻭﯾﻨﯿﺴﺘﻮﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﺧﻂ ﺑﻮﺩ ۲۵ زار
ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﻮﺩ ۳ ﺯﺍﺭ
ﭼﯿﭙﺲ ﺑﻮﺩ ۵ ﺯﺍﺭ
ﺷﯿﺮ ﺑﻮﺩ ۵ ﺯﺍﺭ
ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﺑﻮﺩ ۲۵ ﺯﺍﺭ
ﺗﻠﻔﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮﺩ ۲ ﺯﺍﺭ
مداح ﺑﻮﺩ ۲ ﺯﺍﺭ
 البته عقل من هم بیش از "دو زار" نبود، انقلاب کردم و حالا دایم افسوس می خورم و گریه می کنم
" زار......زار....."