تو آن زمان کجا بودی؟

زمانی که استالین فوت کرد خروشچف جانشین او در کنگره حزب کمونیست شروع به باز گویی جنایات استالین کرد .همه حاضرین تعجب کرده بودند که چگونه یک رهبر از رهبر پیشین این چنین تند انتقاد می کند.در حین سخنرانی که سالن مملو از جمعیت بود ناگهان فردی خطاب به خروشچف فریاد زد:

پس تو آن زمان کجا بودی؟
سالن ساکت شد خروشچف رو به جمعیت گفت :

چه کسی این سوال را پرسید؟

هیچ کس جواب نداد. دوباره گفت :کسی که این سوال را کرد بایستد.  
اما هیچ کس بلند نشد.خروشچف در حالی که لبخند بر لب داشت گفت:

در آن زمان من جای تو نشسته بودم!!!!!!  


چه متن جالبی! همه ما اکنون به جای آن شخص نشسته ایم!