جملات کوتاه ملکم خان

میرزا ملكم خان ١٠٠ سال پیش این جملات را گفته.
معروف است كه وی از نظر شخصیتی مصداق تعبیر زیبای سعدی " روستا زاده دانشمند" بود.
لطفا به تك تك جملاتش توجه كنید.

*************
جایی که تعداد پلیسش زیاده یعنی امنیتش کمه..

جایی که مردم مدام بیمار می شوند یعنی پزشکانش برای پول کار می‌کنند..

جایی که رسانه‌ها تحت اختیار دولتند یعنی مسئولین دروغگو هستند..

جایی که مردم بی‌دین شدند یعنی مبلغان دینیً فاسدند.

جایی که به مرده‌ها متوسل می شوند یعنی از دست زنده ها كاری ساخته نیست.

جایی که چاپلوسی زیاده یعنی احمق‌ ها مسئولند..

جایی که پینه پیشانی نوعی ارزشه یعنی پینه دست بی‌ارزشه..

جایی که مردم فقیرند یعنی مسئولین دزد زیاده..