فضای مجازی ، سگ هار است؟!

احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران  :
" فضای مجازی ، سگ هار است . "

جوابیه " زهرا فراهانی " به احمد خاتمی به زبان شعر :


آن کس که خورَد شام ضعیفان ، سگ هار است
دزدیده ز ما نان و نمکدان ، سگ هار است

آن کس که بَرَد مال من و هموطن من
تا "ونکور" و "لندن" و "تایوان" ، سگ هار است

آن کس که زده ضربه ی شلاق قساوت
بر کارگر و دستفروشان ، سگ هار است

آن کس که جدا کرده به رفتار بد خویش
از راه خدا ،  پیر و جوانان ، سگ هار است

آن کس که به کوه و دکل و نفت،  نشد سیر
شد تشنه ی معدن به بیابان ، سگ هار است

آن کس که به کام وطن و کشور دیگر
دزدیده ز اموال یتیمان ، سگ هار است

دارد شرف ای دوست ، سگ هار به دغلکار
دلواپسی اصلی دزدان ، سگ هار است

همین ....