داستانک سقراط !

     مرد، سرنوشت سقراط را که خواند آهی کشید و گفت :  

اگر مردم آتن می فهمیدند چه کسی را از دست داده اند تا امروز گریه می کردند.
   گفتم : آن ها هنوز این کار را می کنند.
مرد با تعجب پرسید : سقراط کشتن هنوز ادامه دارد ؟ 

گفتم : بله ! 

مرد گفت : چه کسانی این کار را می کنند؟  

گفتم : خدایانی که تفکر آتنی دارند. 

مرد این جمله را چند بار تکرار کرد و گفت : 

آن ها در آتن زندگی می کنند؟ 

گفتم : در همه جای دنیا هستند حتی .....! 

مرد گفت : یعنی....! 

گفتم : بله !
هرکجای دنیا که خورشید دانایی باشد
،این خفاش ها هستند.


ابوالحسن اکبری
@akbari958