ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ!
سروده:راشدانصاری(خالوراشد)

ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﺗﺎﻥ ﻗﻠﺒﺎ ﺗﺸـﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ، ﻭﺍﻗﻌﺎ، ﺟﺪﺍ" ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺁﻥ ﺑﯽ ﺟﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ، ﻣﺮﺣﺒﺎ، ﺍﺣﺴﻦ، ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!

ﻣﺼﺮﻉ ﺍﻭﻝ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺷــﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ
ﻣﺼـﺮﻉ ﺩﻭﻡ ﻭﻟﯽ ﻓﻮﺭﺍ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮﺩ
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﻓﻌﻼ‌ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﻣﺪﺗﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﻣﯽ ﺭﻭﯾﻢ،
ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ! ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

هر فشاری را که از هر سو به ما وارد کنند
موقع فحش و کتک خوردن تشکر می کنیم!

شهر بی ابزار کوبیدن نمی آمد به کار
از شما از مشت از سندان تشکر می کنیم

ﺑﺮ ﺧﻼ‌ﻑ ﻣﺮﺩﻡ ﻟﯿﺒـﯽ ﻭ ﻣﺼﺮ ﻭ ﺳﻮﺭﯾﻪ
ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﺪﺍ" ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!

ﻣﺸﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ
ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻟﻨﺪﻥ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!

ﻣﺎ ﭘﺴــﺮﻫﺎ، ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺏ
ﺑﺎﺑـﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺩﺍﻣﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!

دکتر از این که سر ِ کاریم جدا"  از شما
از وزیر کار هم حتما" تشکر می کنیم

تازگی ها در ۹ دی هم به طرزی آشکار
مثل بیست و دوم بهمن تشکر می کنیم

ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻠﻮﻑ ﺩﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﻧﺪ
ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!

نفتتان که سفره هامان را به خوبی چرب کرد
بابت بنزین تان قطعا" تشکر می کنیم!

در قوافی هم اگر " تنوین" فراوان آمده
با لسان ِ منبری ایضا"  تشکر می کنیم

ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ
ﺷﺐ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﻥ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!

یک وزارتخانه شعرم را به کلی شخم زد
از وزیر و گاو و گاوآهن، تشکر می کنیم!

آب رفت و نفت رفت و گاز رفت و خر برفت
ما به جای ناله و شیون تشکر می کنیم

ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ِ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﺍﻧﺪ،
ﺁﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻭﺟﺐ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﺎ ﺭﺑﺎﻋﯽ ﺍﺯ "ﺯﺑﺮﺩﺳﺖ"ﻭ "ﺻﻔﺮﺑﯿﮕﯽ" ﻧﺸـﺪ
ﺩﺭ ﻏﺰﻝ ﺍﺯ "ﺑﯿﮋﻥ ﺍﺭﮊﻥ" ﺗﺸـﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨـﯿﻢ!

ﺍﻟﻐﺮﺽ،ﺍﺯ ﻧﺎﻟﻪ ﯼ ﻣﺮﻍ ﺳﺤﺮ ﺗﺎ ﺑﻮﻕ ﺳﮓ
ﺑﺎ ﺗﻼ‌ﺵ ﻭﺍﻓـﺮﯼ ﮐﻼ‌" ﺗﺸـﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!


#خالوراشد  
@rashedansari
نشانی کانال راشدانصاری ، شاعر ، روزنامه نگار و طنزپردا