تو کاره ای که نیستی!!

یه‌بار تو مترو خیلی شلوغ بود.  ایستاده بودیم به این بغلی گفتم: 

آقا شما تو مترو آشنا دارید؟

گفت: نه.

گفتم :دادگستری و شهرداری چی؟

گفت: نه. 

گفتم :نماینده مجلس که نیستی؟ 

گفت نه. 

گفتم :پس کلا آدم کله گنده‌ای نیستی؟

با عصبانیت گفت :نه آقا ،چطور مگه؟؟؟
گفتم: هیچی، پس یه لطفی کن پاتو از رو پام وردار!!