#مملکت_حسینقلی‌خانی یعنی چه ؟

هرگاه در منطقه‌ای بی‌نظمی و غارت و چپاول و یغماگری از ناحیه ارباب‌ قدرت مشاهده شود و قوانین جاریه نتواند حقوق ضعفا و زیردستان را احقاق کند
آن نوع حکومت جابرانه را #حسینقلی_خانی خوانند.
حکومت حسینقلی خانی یعنی حکومت ظلم و ستم و خودمختاری و خودکامگی.

 ----------------------

حسینقلی خان در زمان ناصرالدین شاه قاجار والی پشتکوه لرستان بود و قبلاً لقب صارم‌ السلطنه داشت ، و از طرف دولت ایران درجه امیر تومانی یعنی سرلشکری هم به وی اعطا شده بود .
مردی سخت‌خشن و دیکتاتور و در عین حال جنگجو و کاردان بود .
از آن جهت وی را لایق و کاردان می دانند که سپاهیانش در آن زمان به طور قطع
یکی از مرتب‌ترین‌افواج موجود درکشور به شمار می‌آمد و با رعایت اصول سپاهی گیری‌ در منطقه لرستان‌ اداره می شد، مخصوصاً سواران پارکابی والی از نظر
نظم وانضباط بی‌نظیر بودند .
در زمان حکومت حسینقلی‌خان هیچ کس در قلمرو‌ حکومتش‌ از خود قدرت‌ و اختیاری
نداشت.
همه چیز به خان تعلق داشت و سرپیچی از خواسته‌ و فرمانش به هلاکت و نابودی
عایله و بلکه عشیره‌ای منتهی می‌گردید.
حسینقلی‌خان سه‌فصل بهار و تابستان و پاییز را در حسین‌آباد می زیست و مردم
پشتکوه از بیم ستمگری ها و آدم کشی هایش خواب راحت نداشتند.
 زمستان را در قریه حسینیه نزدیک مرز عراق به سر می برد و از اعراب بنی لام
غنیمت می گرفت.
به عبارتی باید گفت که دوران حکومتش حکومت خودکامی و خودکامگی بود و
در هیچ یک از ایالات‌ایران در آن زمان با وجود رژیم استبداد و خودمختاری حکومت حسینقلی‌خان وجود نداشته‌ است.
به همین جهت از همان موقع کلمه حسینقلی خانی بامفاهیم خودمختاری‌ و خودکامگی و اجحاف و ستمگری و غارت و چپاول ترادف پیدا کرده هرجا تعدی و تجاوز به حقوق دیگران مشاهده شود آن را به حسینقلی خانی تشبیه و تمثیل می‌کنند.