گِمان یا گُمان؟!

دانشجویی از استاد پرسید:
استاد! «گُمان» درست است یا «گَمان»؟
استاد پاسخ داد: «گِمان» می کنم «گُمان» درست باشد!